چگونه برمشکلات غلبه کنیم?

چگونه برمشکلات غلبه کنیم? یکی از مهمترین توانمندی های انسان قدرت مقابله با مشکلات روزمره زندگی است منظور از مقابله تلاشی است که برای کنترل واداره کردن مو...