تحقیق کلیله و دمنه

تحقیق کلیله و دمنه   تعداد صفحات : 4 صفحه کلیله و دمنه. َلیله و دِمنه کتابی‌است از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد.کلیله و ...